برچسب: Dio

  • در نکوهش خدا، ارباب و وجدان

    در نکوهش خدا، ارباب و وجدان

    امین قضایی زندانی را در نظر بگیرید که عده زیادی در آن در بند هستند و ارتباط شان به طور کامل با دنیای بیرون قطع است. بعد از مدتی، مدیران زندان، برخی از زندانیانی که رفتار خوبی دارند و تاحدی قابل اعتماد هستند و مدتی هم در زندان مانده اند را به سمت رییس بند…

    Continue reading