برچسب: Heart of Darkness

  • جوزف کُنراد، “قلب تاریکی”

    جوزف کُنراد، “قلب تاریکی”

    آنها فاتح بودند و برای فاتح بودن چیزی لازم نیست جز زور حیوانی، چیزی که داشتنش مایه‌ی فخر و مباهات نیست، چرا که زور و قدرت تو فقط تصادفی است زاییده‌ی ضعف دیگران. آنها به هرچه توانستند چنگ انداختند فقط برای آنکه همه را از آن خود کنند…!

    Continue reading