برچسب: Like a Virgin

  • مثل یک باکره

    مثل یک باکره

    غير‌قابل پذيرش‌ترين رفتارهاي جنسی و سکسی، او را در ميان منفورترين افراد در جامعه‌ي مسيحيان قرار داده است. جذابيت و قدرت جنسی و سکسی تقريبا در مركز همه چيز در دنيا قرار گرفته‌است. در دنياي پست‌مدرن سکس وسيله‌اي براي ابراز قدرت است و قدرت وسيله‌اي براي درك نفس. ديگر تحمل ديدن تصوير برهنه‌ي ديگري از…

    Continue reading