برچسب: Peter Camenzind

  • زنانی که به دنیا نیامده در زهدان زمین آرمیده‌اند

    زنانی که به دنیا نیامده در زهدان زمین آرمیده‌اند

    کنارآمدن با دردهای جسمی، آن‌گاه که بیش از پیش به درازا می‌انجامند، بی‌شک یکی از دشوارترین کارهاست. فطرت‌های قهرمانی رویاروی درد برمی‌خیزند، می‌کوشند آن‌را انکار کنند و دندان به هم می‌فشارند؛ درست به شیوه‌ی رواقیونِ رومی، امّا کردار هرچه هم که زیبا باشد، ما بدان گرایش داریم که بر اصالتِ چیرگی بر درد تردید ورزیم.…

    Continue reading