برچسب: The Blood of a Poet

  • ۸ در ۸: سونات شطرنج در ۸ موومان

    ۸ در ۸: سونات شطرنج در ۸ موومان

    برای من همیشه تجربه کردن جذابیت داشته است. شاید شنیدن ِاتفاقی یک گفت‌وگوی تلفنی، مشوق من در نوشتن این نمایش‌نامه بوده است. غریبه بودن، گوش به زنگ تلفن سپردن، آزارناقوس‌ها، ابدیتِ سکوت‌های گاه گاه و صحنه‌آرایی ساده: یک اتاق، یک انسان و وسیله‌ای که در همه‌ی نمایش‌نامه‌های جدید حضور دارد: تلفن. زنی گمنام در چنگال…

    Continue reading