| به سوی(چند-شعر)درآمدی بر پدیدارشناسی راوی وزایش پساژانر | داریوش مهبودی

به سوی(چند-شعر)درآمدی بر پدیدارشناسی راوی وزایش پساژانر-داریوش مهبودی

ایمان دارم که شعرمتقدم برنگره است.ناگفته هم پیداست. 
وپیدا که ابتدا متون همری ونیز تراژادی های همیشه جاوید اشیل ، سوفکلس.
 
این یک مانیفست نیست
ایمان دارم که شعرمتقدم برنگره است.ناگفته هم  پیداست. وپیدا که ابتدا متون همری ونیز تراژادی های همیشه جاوید اشیل ، سوفکلس و…در وجود آمدند وبعد بوطیقای رارسطو در کشف ساختمان دراماتیک شعر و شناسایی روش شکل گیری عناصر آن ، نوشته شد.تا بعدها همین کتاب ارسطو که خود روزی فاعل شناسایی (subject)  بوده، مفعول شناسایی (object)  برای تحلیل گران دیگر باشد.وازهمین جاست که – ظاهرا – علم  poetics  شکل گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید