زیر پل اوین
دنیا کدوم وره؟
تا جشن خونه گی
کی مارو می بره؟
ایرج جنتی عطایی